Anvisningar för ansökan om stipendium

Stipendiefonden delar årligen ut resestipendier till yngre konstnärer, såsom målare, grafiker och skulptörer, men även till konstnärer som arbetar med fotobaserad konst, samt installationer. (Med "yngre konstnärer" avser personer som fyller 40 år ansökningsåret.)

Stipendier utdelas endast till konstnärer, som vid ansökningstillfället avslutat sin utbildning konstskola eller konsthögskola och inlett sin praktik som konstnär. Stipendium utdelas bara till yrkesverksamma konstnärer, vilket innebär att konstnärer under utbildning (konstskola eller konsthögskola) inte kan få stipendium under utbildningstiden.

Någon särskild ansökningsblankett finns inte. Skriv istället ett vanligt brev och berätta kortfattat om utbildning och verksamhet, samt vilken resa stipendiet skall användas till.

Adressera brevet till Ingela Johansson Dunell, Skarabacken 8, 2tr, 12148 Johanneshov.

OBS! Bifoga personbevis.

Det är viktigt att alla kontaktuppgifter finns med i ansökan; adress, telnr, mailadress !

Stipendiernas storlek baseras på det ekonomiska utfallet av stiftelsens tillgångar föregående år. Därför växlar alltid stipendiernas storlek. Under år 2017 utdelades 4 stipendier om vardera 39 000 kr. Under 2018 utdelades tre stipendier om 50 000 vardera. Under 2019, 2020,2021 utdelades tre stipendier om 50 000 vardera. 2022 utdelades 3 stipendier om 57 000 kr till vardera stipendiat.

Stipendienämnden gör sin bedömning uteslutande med utgångspunkt från de bilder som sökandena åberopar. Det måste vara pappersbilder i A4-format och endast tre bilder per sökande.Viktigt är att bilderna är tydliga och av god kvalitet. OBS; vik ej bilderna! 

Vi har tyvärr inte möjlighet att gå igenom omfattande annat material, t ex utställningskataloger, cd/dvd och liknande.

Därför är det extra viktigt att de tre bilderna är bra och att de går att förstå. Vi får många bilder som är mer eller mindre obegripliga eller i fel format. Försök att skapa bilder som ger en rättvisande och begriplig uppfattning om vad konstverket föreställer. Bifoga gärna en kort förklarande text till bilderna, bifoga beskrivningen separat.

Om du vill ha tillbaka ansökan och de bilder du skickat med, måste du också bifoga ett frankerat svarskuvert. Detta kuvert ska vara stort nog för att rymma de handlingar vi ska återsända och naturligtvis också frankerat på rätt sätt.

Besked om vilka konstnärer som erhållit stipendium lämnas på denna hemsida.

Stipendiaterna underrättas även direkt per telefon.

Vi vill gärna få en reseberättelse om hur erhållet stipendie har inspirerat och bidragit till fortsatt konstnärligt arbete.

 

Kommande utdelning av stipendier sker i maj 2023.

Ansökningen skall vara poststämplad senast den 13  maj 2023.

Besked om juryns val av stipendiater lämnas endast via hemsidan.

Från och med 2022  finns Ester Lindahls resestipendium även att följa på Instagram :

eester_lindahls_resestipendium

Om du har frågor  inför ansökandet av stipendiet så går det bra att ringa till Ingela Johansson Dunell, tel  070-3607255